سلام من از مدينه شهر مادرت آقاجان ......

سلام بر مهدي فاطمه ‚ گل نرگس‚ عزيز زهرا .

سلام . سلام . سلام بر آرزوي فاطمه . اباصالح المهدي (عج) .

آقا جان ‚ يابن الحسن ‚ جمله جان را خلاصه مي كنم در يك صدا و يك صدا به تو مي گويم سلام .

سلام علي ال ياسين .

و

جز فرستادن سلام و صلوات خداوند بر تو آقاي من .

جز پيش كش نمودن سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل او چه دارم كه عرضه كنم .

مهدي جان آقاي من ‚ اي جان من . جانان من . اي دلبر و دلدار من ..........

سلام

سلام من از مدينه شهر رسول خدا .

سلام . سلام من از مدينه شهر 14 نور خدا.

سلام . سلام من از مدينه شهر هميشه بيدار شيعه .

سلام . سلام من از مدينه شهر مهدي ‚قائم ال محمد .

سلام . سلام . سلام ........

سلام به چشمان پاك منتظران مهدي‚يوسف زهرا.....

سلام به دلهاي هميشه عاشق اباصالح المهدي......

سلام به دستهاي ياريگر آرزوي فاطمه يابن الزهرا.....

سلام به گامهاي استوار ياريگر گل نرگس حجة بن الحسن العسگري .....

آقاجان .

يابن الحسن عزيز زهرا اجازه .....و رخصتي تا سكوت فرياد شاديهاي غير قابل وصف من و بغضهاي مانده در گلويم باشد ........

يابن الحسن عزيز زهرا اجازه .....و رخصتي تا سكوت بهانه اي براي تاملي بيشتر بر آنچه بر دل دور از معرفت من گذشت ....باشد .........

يابن الحسن عزيز زهرا اجازه .....و رخصتي تا سكوت مانعي بر سرازيري اشكهاي غم غربت و عرقهاي شرمسار از بي لياقتي هايي كه به رخم كشيده شد ....باشد .........

يابن الحسن عزيز زهرا اجازه .....و رخصتي تا سكوت فرياد من باشد .

آقاجان .......

يابن الحسن گر اين ديده نيست لايق ديدار روی تو

                   چشمي دگر ده كه ببيند روي ماه تو

 

اللهم عجل لوليك الفرج

 

/ 0 نظر / 15 بازدید