اين روزا هر وقتي بشه يه گوشه اي پيدا كنم .... مي شينم سر به ديوار ميزارم ......... به ياد مدينه ...... به ياد ديوارهاي بقيع ....... سر ميزارم به ديوار به ياد ستونهاي مسجد النبي .......

آي آي مدينه ......بگو ........

آي آي مدينه..... مدينه در جواب ما چه كردي ؟

                      بگو با ما كه زهرا را چه كردي ؟

آي آي مدينه ....كجا پنهان نمودي پيكرش را ؟

                      به دامان در كجا داري سرش را ؟

آي آي مدينه ......مدينه اشك ِ او را ياد داري ؟

                      خبر از آن همه فرياد داري؟

آي آي مدينه ....مدينه ..مبر از ياد بانگ ياريش را

                          صداي ناله هاي زينبش را ........

آقا جان ......... يابن الزهرا .........تسليت .....

امشب شما صاحب عزاييد ......يابن الحسن آقاجان ....... مي خوام بشينم ....... مي خوام پاي عزاداريتون ناله بزنم ........ مي خوام با شما هم ناله بشم ........

آقاجون ........آقاجون ....... فداي اشكها و ناله هايت .....

من مهديم در دست تيغ انتقامم

مادر به قبر مخفيت بادا سلامم

اي قلب مجروحم كباب از غربت تو

باريده اشكم قرنها بر تربت تو

شب تا سحرها سوختم از سوز داغت

بودم چراغ قبر بي شمع و چراغت

عمري برايت گريه همچون ابر كردم

هم سوختم هم ساختم هم صبر كردم

مادر ديرو رو گرداندند يكسر از تو

امروز باشد مهديت تنها تر از تو

مادر دلم خون است از بندم رها كن

دستي بر آور بر ظهورم دعا كن

مادر شنيدم بارها قاتل تو را كشت

ديدي علي تنها بوَد باز ايستادي

آي آي آقاجان .....مهدي فاطمه ....يابن الزهرا ........

التماس دعا .......

اللهم عجل لوليك الفرج

/ 0 نظر / 16 بازدید