سلام بر يوسف زهرا ....

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

طور سينا دامن صديقه كبري شده

نيمه شب خورشيد در بيتالولي پيدا شده

يك جهان خورشيد در كاشانه زهرا بود

كعبه مشتاق طواف خانه .  زهرا بود .

ساغي امشب مي به جام از خم عرفان ريخته

امشب اشك شوق از رخ ‚ روي دامان ريخته

همچو باران زاسمان ‚ الطاف يزدان ريخته

آمد آن مه كز نگاهش ‚ نور تابان رييخته

هر خداجو پيش پايش ‚ گوهر جان ريخته.

صد طبق گل ‚ در قدومش باغ رضوان ريخته

از قدومش عالم اي جان پر از نور شد

قلب زهرا و علي و مصطفي مسرور شد.

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 20 بازدید