سلام بر مهدی(عج) . قائم ال محمد ...

سلام بر محمد مصطفی (ص) رسول خدا ...

سلام بر مهدی (عج) قائم ال محمد .

سلام بر دلٍ دل خسته ی مادرش زهرا .

سلام بر علی حبيب رسول خدا .

سلام بر کريم اهل بيت .اولين گل زهرا که ميهمان بقيع بی شمع و چراغ شد .

سلام .... سلام آقاجون .

سلام . آرزوی فاطمه .

سلام ....

آقا جون بسته ی يک موی توام .اگه تو نبودی . منم نبودم .

دست خودم نيست آقاجون .دوست دارم با همه وجودم .

وقتی که چشمام روی هم بسته ميشه .

وقتی دلم از همه دنيا خسته ميشه .

چشمام رو دريا ميکنم

عقده هامو وا ميکنم

ياد قديم ها ميکنم

اون قديما ... با بچه های محلمون .

با چادرای مادرامون

گوشه پياده رو

يه چادری بر پا کرده بوديم .

ياد محرم کرده بوديم .

ياد حسين و ابالفضل کرده بوديم .

آی آی آی ..... آقاجونم ...آقاجونم ...آقاجون ....

 

اللهم عجل لوليک الفرج .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید