سلام علی ال ياسين

<

    آقاجون سلام ........

   فدات بشم اين جمعه يه جمعه ديگس ..........

   يوسف زهرا می دونيکه چی می خوام بگم ...........

   مهدی فاطمه اشک امونم نمی ده برات بگم دلم واسه چيت تنگ شده ............

    عزيز زهرا  منو شرمندگيهاااااااااااااااااااااااااااااا ..............

   يابن الحسن بغض نميزاره بگم کجا منتظرت ايستادم ................

   يابن الزهرا  چطوری بگم که منم با اين بار گناه منتظرتم تا دلم وابشه ........ تا دلم آروم بگيره .......... تا دلم سبک بشه ............. تا دلم ...........

    آی آی آی آی ...... يابن الزهرا ..........کجايی................

   من امشب ..........

   من امشب بی تو .............

   من امشب کنار ................

   من امشب پای ..................

   من امشب با صدای ................

   من امشب با نوای .....................

   من امشب ...................

   آقا جون می دونی که دلم طاقت نداره ..............

   آقاجون ديگه قسم خوردم زياد حرف نزنم ........... زياد ناله نکنم .............

  ولی آقا جون .......اقاجون ............ مرا کشت خاموشی لاله ها ............. دريغ از فراموشی لالها ...........

 

  آقاجون بزار يکم امشب برات بگم ............

  يه گوشه از .........

  وقتی با اميد نگاه تو به زبونی ناشناس اما آشنا حرفی از دردی ......اونم نه بی پرده ميزنم ........ انا الحق گويان قصد قلمم می کنند .............

  آقاجون می دونم که حق با اوناست ........... اونا پيش تو عزيزترن .......... چون بی ريا ترن ........... ولی منم ناحق نگفتم ........... يا حد اقل نمی خواستم بگم ..............

  به کی قسم بخورم ........... که لزومی هم نداره چون تو می دونی ............ و همين برای من کافی..........

   آقاجون دستمو بگير .........

   آقاجون بزار کنارت جوونی کنم ...........

  آقاجون بزار تو راهت جوونی کنم ..........

  آقاجون فدات بشم دلم تاب نمياره ............

  نمی دونم بگم چقدرآتيش گرفته .............

  آقاجون تو می دونی اين چندمين بار بود تو اين چند روز که به گناه نکرده محکوم شدم ............

  نمی دونم آقا جون اگه اينا رو به تو نگم آقاجون به کی بگم ..........؟ چی بگم .........؟.........

  آه آه آه ...........

 يابن الحسن ..................

= يا اباصالح يا ابا صالح هر کجا هستی ......التماس دعا ...........

 

 

  اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 16 بازدید