سلام بر مهدی موعود (عج) . قائم ال محمد

سلام بر قائم ال محمد(عج)

آقای من .يابن الحسن . يوسف زهرا .

اين روزها چقدر به آمدنت . به بودنت . به قيام نمودنت . به انقلابت . به جهانی که پر از عدل و داد ميکنی . به حکومتی که برپا ميکنی . به حقوقی که به صاحبانشان باز می گردانی . به .....

می انديشم .

اين روزها جور ديگری به اومدنتون . به قيامتون فکر ميکنم .

به آمدن مصلحی از نسل فاطمه زهرا(س) . کسی که قادم ال محمد و آرزوی فاطمه زهراست .

به چگونه آمدنتون بيشتر فکر ميکنم .

اللهم عجل لوليک الفرج

/ 0 نظر / 17 بازدید